آگهي مناقصه پيمانكار خدمات تخليه و بارگيري انبارهاي شركت سامان بازار و شركت صنايع غذايي رضوي

شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد خدمات تخليه و بارگيري انبارهاي خود و شركت سامان بازار رضوي را از ط...

ادامه مطلب