لیست فروشگاه های اصلی فروش در سطح شهر مشهد:

 • # عنوان آدرس تلفن
  1 فروشگاه شماره 1 - شعبه مرکزی مشهد - میدان قائم - آزادی 52 05136658013
  2 فروشگاه شماره 2 - باب الجواد ورودی حرم مطهر - از سمت خیابان خسروی 05132234909
  3 فروشگاه شماره 3 - نواب ورودی حرم مطهر-از سمت خیابان نواب صفوی 05133667111
  4 فروشگاه شماره 4 - مصلی مشهد بلوار مصلی
  5 فروشگاه شماره 5 - طبرسی حرم مطهر-از سمت خیابان طبرسی 05132242855
  6 فروشگاه و قنادی شماره 6 - بلوار سجاد مشهد - بلوار سجاد