+

چشم انداز

شرکت نان قدس رضوی سازمانی خواهد بود "پویا، کارآمد، مشتری مدار و دانائی محور که با اتکاء به تکنولوژیهای پیشرفته و سیستم های روز مدیریت و با استفاده از فرصت های مناسب در فعالیت های اقتصادی به هدایت منابع و حمایت از بخشهای مجموعه خواهد پرداخت و با سرمایه گذاری در عرصه صنایع نوین و زیربنائی در بازارهای داخلی و خارجی که بیشترین مطلوبیت بازدهی را داشته باشند، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی گام برخواهد داشت."